Ana Sayfa / Blog / BOŞANMA DAVASI- ÖRNEK KARAR

Makaleler

BOŞANMA DAVASI- ÖRNEK KARAR

8.03.2022

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatlarımızdan bilgi almak için arayabilirsiniz.
 AİLE MAHKEMESİ
DAVACI : C
VEKİLİ : Av.
DAVALI : E
DAVA : Boşanma
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile,tarafların … yılında evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunduğunu, müşterek çocuk A’nın  kısıtlanarak velayetinin anneye verildiğini,müvekkilinin çocuğu A’nın bakımını üstlendiği için herhangi bir işte çalışmadığını, davalının ise … olarak çalıştığını, … TL ücret aldığını, sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını, tarafların evlilik süresince edinmiş oldukları daire ve otomobilin davalı adına kayıtlı olduğunu, davalının eşinden başka bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını, müvekkilinin bu durumu öğrendiğinde davalı ile aralarında tartışmalar ve kavgalar yaşandığını, taraflar arasında şiddetli geçimsizliğin baş gösterdiğini, bu durumun müvekkilinin ve çocuklarının psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini, davalının kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, tarafların yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmelerinin mümkün olmadığını beyan ederek,davalının kusuru neticesi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müvekkili lehine aylık 500 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, boşanma kararı sonucunda yoksulluk nafakasına çevrilmesine, müşterek kısıtlı çocuk için dava süresince tedbir mahiyetinde aylık 500 TL nafakaya hükmedilmesine ve boşanma kararı sonrasında devamına,müvekkili lehine 15.000 maddi, 15.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine ,yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı mahkememizin … tarihli celsesinde, boşanmak istediğini, tarihli celsede ise, müşterek çocuk A ve davacı için aylık 150,00’şer TL tedbir nafakası ödemeyi kabul ettiğini, ancak bundan başka tazminat ve nafaka ödeyebilecek durumda olmadığını beyan etmiştir.
Davalı, … tarihli duruşmada usulüne uygun olarak verilen kesin süreye rağmen, delil bildirmemiş, tanık listesi ibraz etmemiştir.
Dava,Türk Medeni Kanunu’nun 166/1 Maddesi uyarınca şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davasıdır.
Davanın kabulü ile boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir.
Davacı ve davalının ekonomik durumları araştırılmış,davacının tanıkları dinlenilmiştir.
Aile nüfus kayıt tablosundan tarafların … tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten müşterek 2 çocuklarının bulunduğu,müşterek çocuklardan B’nin reşit olduğu, A’nın ise kısıtlı olduğu ve velayetinin davacı annede olduğu anlaşılmıştır.
Toplanan tüm deliller ve dinlenen tanık beyanlarına göre, davalının evlilik birliğinin kendisine yüklediği sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediği, müşterek haneyi haklı bir sebep olmaksızın terk ettiği, bu nedenle davalının tam kusurlu davranışlarıyla evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmasına neden olduğu, davacının, boşanma nedeniyle evlilik birliğinden beklediği maddi yararlardan yoksun kaldığı ve davalının kusurlu davranışları nedeniyle şahsi hakları ağır surette ihlal edildiği, davacının boşanma nedeniyle yoksulluğa düşeceği ve velayeti annede olan müşterek çocuğun giderlerine,babanın da maddi imkanları oranında katkıda bulunmak zorunda olduğu anlaşıldığından, davanın kabulüne, tarafların TMK’nun 166/1 maddesi gereğince boşanmalarına, davacı lehine maddi ve manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına, velayet altındaki çocuk için tedbir ve yardım nafakasına hükmedilmesi gerektiği kanaatine varılarak, tarafların ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Davanın KABULÜ ile taraflatrın T. M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2-Dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, davacı için aylık 500,00 TL tedbir nafakası ile müşterek kısıtlı ve davacının velayeti altındaki çocuk A için aylık 300,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınıp, davacıya verilmesine, hükmün kesinleşmesine müteakip yoksulluk ve yardım nafakası olarak devamına (tahsilde tekerrür oluşturmayacak şekilde),
3-10.000,00 TL maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair , davacı vekili ve davalının yüzüne karşı , kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Etiketler : Boşanma Avukatı En iyi Boşanma Avukatı En Hızlı Boşanma Avukatı Avcılar Büyükçekmece Başakşehir Ataşehir Bakırköy Bölgesine hizmet vermekteyiz.