Ana Sayfa / Blog / Veraset İlamı Beyan Dilekçesi

Makaleler

Veraset İlamı Beyan Dilekçesi

19.03.2022

 

................. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                        Dosya No: …./….

 

Beyanda Bulunan

Davacı                  :

Vekili                   : Av. Hilal Sivri

Davalılar             :

Konu                     : ……….. tarihli muhtıra gereği beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar       :

 

         1)    Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davada, …………. tarihli muhtıra ile "dahili davalılardan …………’e ait veraset ilamının alınması için tarafımıza yetki ve süre verilmesine" karar verilmiştir.

 

2)         Tarafımızca, ……………'e ait veraset ilamının düzenlenmesi için ……….. Sulh Hukuk Mahkemesi ….../…… Esas sayılı dosyası ikame edilmiş olup verilen süre içerisinde ara karar gereği yerine getirilmiştir. Veraset ilamı düzenlendiğinde tarafımızca dahili dava dilekçesi sunulacaktır.

 

3)   …………. Sulh Hukuk Mahkemesi ……/……… Esas sayılı dosyası celp edildiğinde iddialarımızın haklılığı görülecektir.

 

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve resen dikkate alınacak sebeplerle;  …….. Sulh Hukuk Mahkemesi …/…….. Esas sayılı dosyasının celp edilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

                                                                                               Beyanda Bulunan

                                                                                                  Davacı Vekili

                                                                                     


Etiketler : Veraset İlamı Dilekçesi Veraset İlamı Dilekçe Örneği 2022 2023