Ana Sayfa / Blog / Kira Tespit Dava Dilekçesi

Makaleler

Kira Tespit Dava Dilekçesi

13.03.2022

                                               ……… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                :

VEKİLİ                   : Av. Hilal SİVRİ

DAVALI                :                               

KONU                   : Kira tespit dava dilekçesidir. 

 

AÇIKLAMALAR  :                                             

                               1- …….. Mah……..Sok. No:……. Avcılar/İSTANBUL adresindeki İstanbul ili Avcılar İlçesi 1. ……. Mah. ….. ada …… parselde kain taşınmaz müteveffa ………… tarafından .......... tarihinde  …………….’a sözlü kira sözleşmesi ile kiraya verilmiştir. …………'da kira sözleşmesini davalı eşi ………'a devretmiştir.

                                2- Davalı sözlü kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık 3000TL kira karşılığı oturmaktadır.

                                Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.

                               Kiralanan taşınmaz yaklaşık 400 metrekare olup fırın olarak kullanılmaktadır.

                               Aylık kira bedelinin ekonomik esaslar göz önünde tutularak rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve aylık 7000TL'ye çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

                              

H. NEDENLER     : Borçlar Kanunu, HMK ve diğer yasal mevzuat.

 

DELİLLER                              :             

Tapu kayıtları İstanbul ili Avcılar İlçesi 1. ………….. Mah. ... ada ....parselde kain  taşınmaz (Celbini talep ediyoruz),

  ……………….’nın Mirasçılarını gösterir İstanbul .... Noterliğinden alınma Mirasçılık Belgesi(Dilekçe ekinde sunulmuştur)

........... Asliye Ceza Mahkemesinin ……/….. Esas sayılı dosyası,

          Tanık: ………

Tanıklarımız kira sözleşmesinin kurulması, ödenen tutar vs dava konusu tüm hususlarda dinletilecektir.

 Keşif, Bilirkişi incelemesi, yemin ve bilcümle maddi delail. 

                Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutarak sayın mahkemeye saygıyla sunarız.

 

 

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan ve re’sen nazara alınacak nedenlerle, ........... tarihinden sonraki kira dönemi için aylık kira bedelinin 7000TL olarak tespitine,  yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederiz.

 

                                                                                                                              Davacı Vekili

                                                                                                                              Av. Hilal SİVRİ


Etiketler : Kira Hukuku Avukatı Kira Konusunda Uzman Avukat Kira Avukatı İstanbul