Ana Sayfa / Blog / Boşanma Dava Dilekçesi

Makaleler

Boşanma Dava Dilekçesi

13.03.2022

………….NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                 :

VEKİLİ                   : Av. Hilal SİVRİ

DAVALI                :

VEKİLİ                   :

T.KONUSU         : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu tarafların boşanması, velayet ile nafaka ve tazminat taleplerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR  :

                                 Davacı ile davalı 2012 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten ………. doğumlu …………… ve …………… doğumlu …………… isimli müşterek 2 çocukları bulunmaktadır. Davacı kadın ev hanımı olup davalı …………………. bayrakçı olarak çalışmaktadır.

Davacı müvekkilim, evlilik birliğinin bir eş ve anne olarak kendisine yüklediği edimleri layıkıyla yerine getirmesine karşın davalı koca, evliliğin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmeyerek sevgisizliği, ilgisizliği, aile içerisinde tutunduğu aşağılayıcı tavırları ile ağır kusurlu olarak evliliğin bitmesine sebebiyet vermiştir. Şöyle ki;

                1-Taraflar, görücü usulü ile evlenmiş olup evliliğin başından itibaren sürekli davalıdan kaynaklı sebepler ile sorunlar yaşamaya başlamışlardır. Yargılama sırasında detaylandırılacağı ve tanık beyanları ile ispatlanacağı üzere; davalının aile birliği içerisinde davacı kadını umursamayan, yok sayan fiilleri nedeni ile taraflar arasında sevgi, saygı bağı güçlenememiş aksine her geçen gün azalmıştır.

2-Müvekkilİm ev hanımı olarak evin bakımı, temizliği, yemeği, düzeni, çocukları ile ilgilenir davalı eş ise vardiyalı çalıştığı işinde mesai sonrası evine geldikten sonra "dolaşacağım" diye çıkar ve çoğunlukla gece en erken saat 23.00 civarında evine döner.  Davalı, hafta sonu dinlenmesinin yani tatil olduğu günlerde de gününü yatmakla veya aynı şekilde dışarda dolaşacağım diyerek çıkıp eve geç gelmesi ile geçirmiştir. Ailesi ile birlikte zaman geçirmemeyi alışkanlık haline getiren davalı, akşam yemek saatlerinde dahi bir arada olmak yerine diğer televizyonun bulunduğu misafir odasına geçerek orada tek başına yemeğini yemeği tercih etmiştir. 9 yıllık evlilik süresince bu ilgisizlik her daim sürmüş ve taraflar birlikte dışarı çıkma, zaman geçirme, paylaşımlarda bulunma, tatile gitme gibi beraberliklerde bulunmadığı gibi davalı düğünlere dahi tek katılır duruma gelmiş müvekkil ve çocukların çoğunlukla yanında bulunsun istememiştir.

3-Davacı kadın, davalının ailesinin oturduğu yerde, üst katında oturmaktadır.  Kendi ailesi de ………. ilinde oturmaktadır. Aileler arasında ciddi bir sorun yaşanmamasına rağmen davalı, davacı kadının ailesi ile görüşmesini istememektedir. Müşterek çocukların anneanne ve dedesine olan sevgilerinin mevcudiyeti nedeniyle davacı kadın ailesine gelebildiği sınırlı zamanlarda ise davalı, eşini ve çocuklarını arayıp sormamakta, ilgilenmemektedir.

4-Örf adetlerimizde yer bulan aile büyüklerine saygı en azından bayram günleri ziyaret, ziyaret edilemese dahi telefon ile arama, mesaj çekme dahi davalı tarafından gerçekleştirilmemekte müvekkilim bu konuda sosyal çevresinde zor durumlara düşürülmektedir. Bu durumun aksine davacı müvekkilimin, her daim davalının ailesinin yanında olmuştur. Davacının, davalının ailesine  gösterdiği, sevgi, saygı, ilgi, destek ise yok sayılmakta görmezden gelinmekte ve takdir bulmamaktadır.

                5-Müvekkilim her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme, maddi ve manevi varlığını  geliştirme, hak ve yetkisine doğuştan sahiptir. Aile birliğinin devamı için gereken tüm fedakarlığı fazlasıyla yapmış, bir eş olarak üzerine düşen hiçbir sorumluluğu ihmal etmemiş, bir anne olarak çocuklarının hep yanında olmuş ise de davalı eşinden tek gördüğü şey sözel şiddet,aşağılama olmuştur. Oysaki müvekkilim, davalıdan her kadın gibi sadakat, özveri ve çocuklarına babalık yapmasını istemiştir.

6-Müvekkilim her şeye rağmen ailesinin dağılmaması için çabalamış, çektiği ızdırapların bir gün sona ereceğini ümit etmiş ise de evlilik birliği her geçen gün kötüye gitmiş, davalı eş aile birliğinin devamını artık çoğu konuda gerçeğe uygun olmayan beyanlarda da bulunarak olanaksız duruma getirmiştir. Evlilik birliğinde en basit konularda dahi davalı tarafça kolaylıkla söylenebilen yalanlar maaleseftir ki müvekkilim için güven sarsıcı boyutlara varmıştır.

Sonuç olarak, davalı normal aile hayatına intibak edememiştir. Sevgi, saygı, paylaşım demek olan evlilik birliğinde bu unsurlar kalmamış ise bu birliktelik, hukuken var olan ancak fiilen çözülmüş birlikteliklerdir. Davacının artık böyle bir birlikteliği sürdürmesi beklenemez.

 

NAFAKA VE VELAYET TALEPLERİMİZ: Çocukların ruhsal, bedensel ve ahlaki gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için velayetinin dava boyunca tedbiren, hükümle birlikte kesin olarak müvekkilime verilmesini talep etmekteyiz.

Çocukların barınma, beslenme, sosyal, eğitim vb ihtiyaçları dikkate alınarak müşterek çocukların her biri için aylık ………..TL. tedbir/iştirak, davacı kadın için ise aylık ……….. TL. tedbir/yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep ediyoruz.

TAZMİNAT TALEPLERİMİZ: TMK. m.174/2’de "Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." şeklinde düzenlenmiştir. Davacının söz konusu evliliğe olan katkıları dikkate alınarak uğradığı maddi kayıpları telafi etmek amacıyla TMK. m. 174 kapsamında -……………-TL Maddi olmak üzere toplam, -……….-TL Tazminatın davacıya verilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER         : TMK, HMK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

 

DELİLLER                              : Nüfus Kayıtları, Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması, Tanık Beyanları, İkrar, SGK,Tapu,Trafik Kayıtları,Davalıya ait ilgili GSM firmasından alınacak telefon kayıtları, Çocuklara ait okul kayıtları ve Her Türlü Yasal Deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda izah olunan ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle;

1)Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından tarafların Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanmalarına,

2)Müşterek küçük çocukların velayetinin davacı müvekkil anneye verilmesine,

3)Müvekkil için her ay ……'er TL ve müşterek çocukların her biri için her ay ……..TL. tedbir nafakası olarak, kararın kesinleşmesi sonrası için ise her ay ….. TL yoksulluk ve …..'er TL iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline, hükmedilen nafakaların her yıl Üfe oranında artırılmasına,

4)Müvekkil lehine …… TL Maddi Tazminat, ……… TL Manevi Tazminata hükmedilmesine, hükmedilen tazminatlara dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine,

5)Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini vekâleten talep ederim.

 

                                                                                 Davacı Vekili

                                                                            

                                                                              

       


Etiketler : Boşanma Avukatı En İyi Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Bakırköy Boşanma Avukatı Avcılar Boşanma Avukatı Başakşehir