Ana Sayfa / Blog / İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf'a Başvuru Dilekçesi

Makaleler

İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf'a Başvuru Dilekçesi

19.03.2022

                                                                         İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

                                                                                         GÖNDERİLMEK ÜZERE

KÜÇÜKÇEKMECE …… İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

Dosya No: ……./…….Esas

Karar No: ….…/……Karar

 

İstinafa Başvuran

Müşteki              :

Vekili                  : Av. Hilal SİVRİ

Sanık                  :

Vekili                  :                                                                                            

 Konu                 : …………………  İcra Ceza Mahkemesi'nin hukuka ve kanuna aykırı …../……. Esas ……/……. Karar sayılı kararına karşı istinaf itirazlarımızın yasal süresi içerisinde sunulması ile işbu kararın bozularak "Sanığın cezalandırılmasına" karar verilmesi istemlerimizden ibarettir.

Tebliğ Tarihi      :

Açıklamalar       :

 

1) Yerel Mahkeme adalete, hakkaniyete ve hukuka aykırı olarak "İİK'nun 44. Maddesindeki mal beyanında bulunma yükümlülüğünün gerçek kişi tacirlere yönelik bir yükümlülük olduğu ve ticaret şirketlerini kapsamadığından ve şirketin ticareti terk etmediğinden" bahisle sanık ……………………..’in  beraatine karar vermiş olup işbu kararın bozulması ve sanığın cezalandırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

2) Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere; Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanun hükümlerinin tacirlere yüklemiş olduğu yükümlülükler gerçek kişi tacirler tarafından bizzat yerine getirilmesi gerekirken tüzel kişiliği bulunan ticaret şirketlerinde ise kanunlarca tacire yüklenen yükümlülükler şirket yetkilileri tarafından yerine getirilmektedir.

Dosya içeriği ile de sabit olduğu üzere; sanıkların ortağı ve yetkilisi olduğu …………….. Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı şirket merkezi adresine tarafımızca hacze gidildiğinde; adresin kapalı olduğu, herhangi bir şirketin bulunmadığı, sanıkların iş yerini kapatarak ticareti terk ettiği ve şirketin ticari faaliyetlerine fiili olarak son verdiği anlaşılmıştır. Buna karşılık şirket yetkilileri olan sanıklar tarafından ne vergi dairesine ne de ticaret sicil müdürlüğün herhangi bir bildirimde bulunulmamış, kanunların kendisine yüklediği yükümlülükler alacaklılarını zarar uğratma kastı ve kötü niyetli olarak yerine getirilmemiş, İİK Madde 337/A ve Madde 44 hükümlerini açıkça ihlal etmiştir.

3) Yerel Mahkeme tarafından sanıkların yetkilisi olduğu şirket adresinde zabıta araştırması da yapılmamış olup eksik inceleme ve araştırma üzerinden, yalnızca vergi dairesi yazı cevabına göre kanaat getirerek "şirketin …………………………………. adresinde fiilen ticari faaliyet yürüttüğünü ve ticaretin terk edilmediğini" belirtmiştir.

Ancak şikayet dilekçemizde de açık bir şekilde belirttiğimiz üzere: ……………….. Sayılı Talimat Dosyası, ………….. Tarihli Haciz Tutanağından da anlaşılacağı üzere; gidilen hacizde borçlu Şirketin ticaret sicil kayıtlarında kayıtlı olan adreste borçlu şirketin veya yetkililerinin adreste bulunmadığı, işyerinin kapalı olduğu görülmüş, komşulara sorulduğunda ise "faaliyette bulunmadığı, çok nadir gelen giden olduğu" ifade edilmiş, çilingir vasıtasıyla polis memurları ile birlikte iş yerine girildiğinde ise içeride 2012-2013 tarihlerinde basılmış ve güncelliğini yitirmiş olan, piyasada alım satımı olmayan her tarafı toz tutmuş kitaplar görülmüştür.

Her ne kadar vergi dairesi cevabında vergi kaydının aktif olduğu belirtilmişse de fiili durumda şirketin faaliyette olmadığı, ticari faaliyetlerine son vererek ticareti usulsüz şekilde terk ettiği sabit olup vergi kaydının aktif olması da sanığın kötü niyetli olarak ticareti terk beyanında bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

4) Hal böyleyken yerel mahkeme kararı zabıta ve emniyet kuvvetlerince araştırma yaptırılmadan ve haciz tutanağı göz önüne alınmadan, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı bir karar olup istinaf kanun yoluna başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Hukuki Sebepler             : İcra İflas Kanunu, TTK,  CMK  ve ilgili yasal mevzuat

 

Sonuç Ve İstem                :Yukarıda arz ve izah edilen ve resen dikkate alınacak sebeplerle; ………………… sayılı kararına karşı Haklı İstinaf İtirazlarımızın Kabulüne, Sanık ……………..’in işlemiş olduğu "Ticareti Usulsüz Terk" suçundan dolayı Üst Sınırdan Hapis Cezasına Mahkumiyetine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin Sanık Üzerine Bırakılmasına, Karar Verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                                         

                                                                                                        İstinafa Başvuran

                                                                                                          Müşteki Vekili

                                                                                                          


Etiketler : Ceza İstinaf Başvuru Dilekçesi Ceza istinaf dilekçesi İstinaf Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Nedir